Stadshusbygge i Kiruna

Nya stadshuset byggs i Kiruna, Foto: Lennart Håkansson

Riksrevisionen kritiserar LKAB och regeringen

Kiruna/Malmberget Riksrevisionen kritiserar LKAB och regeringen för bristande planering av stadsomvandlingarna av Kiruna och Malmberget.

"Regeringen och LKAB saknade tillräckliga samhällsekonomiska och företagsekonomiska underlag när beslut fattades om gruvbrytning som skulle leda till att delar av Kiruna och Malmberget måste flyttas. Detta har fått negativa konsekvenser för LKAB men kan också innebära att kommuner, företag och privatpersoner inte blir korrekt kompenserade" skriver Riksrevisonen.

Riksrevisionen har granskat regeringens och LKAB:s planering av den gruvbrytning som orsakar samhällsomvandlingen.

Granskningen visar att de underlag som regeringen tog fram saknade de samhällsekonomiska analyser som behövdes för att identifiera brytningens effekter på omgivande samhälle. Effekterna för miljö, arbetsmarknad, fastighetsägare, rennäringen, infrastruktur och kommunal service blev inte tillräckligt utredda.

– Regeringen hade genom utförligare planering kunnat förutse och förebygga en stor del av de negativa effekter som nu måste hanteras löpande, säger riksrevisor Ingvar Mattson.

Också inom LKAB var planeringen inför samhällsomvandlingen bristfällig, bland annat var kostnaderna kraftigt underskattade.

– Styrelsen borde ha sett till att bättre underlag togs fram för att kunna underrätta ägaren, det vill säga regeringen, om konsekvenserna för bolagets resultat, säger Monica Rupprecht Hjort, projektledare för granskningen.

Riksrevsionen rekommenderar regeringen att klargöra LKAB:s ansvar gentemot olika intressenter, liksom omfattningen av det statliga och kommunala ansvaret för samhällsomvandlingen och redovisa  ansvarsförhållanden och risker med samhällsomvandlingen.

Riksrevisionen rekommenderar LKAB att ta ett tydligare ansvar för beslutsunderlagens kvalitet, säkerställa att internationella standarder för finansiell rapportering och värdering inom gruvindustrin följs och att ta initiativ till ägarsamordning i ett tidigt skede inför kommande samhällsomvandlingar.

Annons