Susanne Wallin

Susanne Wallin, vd för Norrbottens Handelskammare

Robert Forsberg

Robert Forsberg, ordförande i Norrbottens Logistikråd

Hellre smarta morötter än piska som konserverar

Luleå Vi behöver morötter för nya smarta alternativ, inte piska som låser oss i gamla lösningar, skriver Susanne Wallin, Norrbottens Handelskammare och Roberg Forsberg, Norrbottens Logistikråd.

Att vi i norra Sverige inte bara befinner oss mitt i det Arktiska Europa utan även på en globalt konkurrensutsatt marknad är något de flesta skriver under på. Att vi också är en del i en alltmer föränderlig värld där bara de med stor anpassningsförmåga och snabba beslut kommer finnas kvar som aktörer på marknaden är en insikt våra globala företag sedan länge erhållit.

Det är inte bara tillgång till råvaror och produktionskapital som ger de rätta förutsättningarna för tillväxt utan också humankapital med anpassningsförmåga, närhet till forskning och utveckling samt god infrastruktur.

”En modern och aktiv regional tillväxtpolitik för hela Sverige inriktas på att regionerna ska ges möjligheter att växa och utvecklas efter sina särskilda förutsättningar, såväl i städer som på landsbygden. Ju fler regioner som är starka och expansiva, desto bättre för Sverige.”

Citatet är hämtat ur, En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020. 

När regeringen presenterade sitt strategiska samverkansprogram i oktober 2016 skrev man under rubriken ” Nästa generations resor och transporter”:

"Sverige behöver ett mer transporteffektivt samhälle där transporterna används smartare och med mer resurseffektiva och ännu säkrare fordon, förnybara bränslen och mindre utsläpp. Samverkansprogrammet inkluderar alla färdsätt och har ett övergripande perspektiv där alla trafikslag samverkar för att lösa kvinnors och mäns resor och behov av transporter av gods."

Vid 2017 års Arctic Frontiers i Tromsö i januari kunde Norrbotten, med stöd av vår närvarande Arktiska minister tillika utrikesminister Margot Wallström, presentera Norrbottens politiska plattform för Arktis. I den kan man i inledningen läsa följande:

"Vår politiska ambition är dels att möjliggöra en hållbar utveckling som gynnar näringsliv, akademi och forskning, miljö, kultur, välfärd och våra medborgare. Ambitionen är också att lyfta Norrbotten som en attraktiv region som bidrar med hållbar tillväxt mitt i det arktiska Europa."

Dessa uttalanden verkar insiktsfulla och syftar mot ett framtida samhälle där nuvarande transportsätt effektiviseras och med forskning och utveckling går mot ett smartare och mer transporteffektivt samhälle.

Att samtidigt då se hur vi nationellt går mot ett system där avstånd skall beskattas för att i stället se på de klimatavtryck vi gör, känns både kontraproduktivt och gammaldags. Effekterna av ett sådant synsätt kommer innebära att stora avstånd till marknaden hamnar i strykklass och blir missgynnade. Här känns som vision och strategi rimmar illa.

I regeringens hantering av nu beslutade och kommande pålagor inom transportområdet saknar vi de samlade effektberäkningarna på skatter och avgifter för näringslivet, beräkningar som borde vara självklara. Norrbottens Logistikråd vill visa på hur medlemsföretagen i Norrbottens Logistikråd påverkas av dessa okoordinerade pålagor som nu införts eller är på väg att införas. 

Vi saknar även incitament mot en utveckling av ett klimatsmart transportsätt.  Ett större nyttjande av gröna transportalternativ går inte genom ett system som drivs av piska utan att samtidigt presentera alternativen, - erbjuda morötter.

Det finns gott om goda exempel där företag med stort transportbehov tagit en grön profil och med maximalt nyttjande av de bästa bränslen som finns att tillgå, nyttjande av de bästa fordonen, växlat över till klimatsmarta transportalternativ. Dessa företag har redan förstått vikten av att för sina kunder visa på hur man agerar i sitt ansvarstagande för framtida generationer.

För det fortsatta arbetet behövs goda transporter som utvecklas smart, inte pålagor som behåller gammalt synsätt och låser oss i gamla lösningar som samtidigt påverkar Sveriges konkurrenskraft negativt.

Norrbottens Logistikråd ser positivt på en framtida dialog med beslutsfattare, där dialogen bygger på de samlade effekterna och insikten samt viljan av att föra hela landet mot framtida klimatsmarta och kostnadseffektiva transportlösningar där vi ökar vår globala konkurrenskraft.

Susanne Wallin, vd Norrbottens Handelskammare

Robert Forsberg, ordförande i Norrbottens Logistikråd 

Annons