Matz Engman

Matz Engman, vd för Luleå Näringsliv

Så ska vi tillsammans utveckla Luleå än mer

Krönika Matz Engman, vd för Luleå Näringsliv, skriver om tre framtidsområden i Luleå dit satsningar ska styras: Luleå Science City, Luleå Industrial Park och Luleå Airport City.

Jag gillar när vi i Luleå är i ständig rörelse, en entreprenöriellt framåtlutad rörelse mot målet ökad tillväxt. Helst med högsta växeln i om jag själv får välja. Jag har sagt det förr men det tål att upprepas ”Companies on the move and people on the move always likes places on the move”.

Luleå Näringslivs roll är att skapa förutsättningar för utveckling och tillväxt. Det är vår ledstjärna. En ökad tillväxt skapar liv i vår stad och ökar vår attraktionskraft – det är då staden fortsätter vara attraktiv att investera i, bo och leva, studera i och att besöka.

Vilka möjligheter finns det att tillsammans utveckla vår stad än mer? Vi ser att en framgångsfaktor är att jobba strategiskt och proaktivt för att fokusera insatserna och lyfta fram olika områdens potential.

Tillväxt sker alltid i en geografi och när man har identifierat och paketerat ett områdes unika egenskaper står det klart vilka företag och verksamheter som kan bearbetas. Luleå Näringsliv har i samverkan med intressenter och Luleå kommun arbetat fram tre unika tillväxtområden där nya arbetstillfällen har störst potential att skapas, Luleå Science City, Luleå Industrial Park och Luleå Airport City.

Luleå Science City  

En masterplan/vision för hela området har tagits fram med samtliga intressenter i området, Luleå tekniska universitet,
Luleå kommun, Akademiska hus, Diös och Luleå Näringsliv. En framtagen masterplanen innehåller att ta fram mer byggklar mark, ”bygga ihop” LTU och Luleå Science Park, göra en stadsgata av Haparandavägen, Regnbågsallén genom LTU fortsätter över Haparandavägen till Luleå Science Park, etablera mer kontor för företagsetableringar, resecentrum, studentbostäder, mässhall, mm. Området ska bli ännu hetare och skapa många högteknologiska arbetstillfällen. Nu i höst påbörjar Luleå kommun en utvecklingsplan för hela Porsön där området Luleå Science City ingår.

Luleå Industrial Park

Här ska det skapas ett nytt arbetsplatsområde med 2 miljoner nya kvadratmeter industrimark i nära anslutning till Luleå hamn. Arbete pågår med en masterplan för området med intressenter som SSAB, LKAB, Swerea Mefos, Luleå hamn, Luleå kommun och Luleå Näringsliv. De prospekt vi jobbar med är batteri-industri, förädling av mineraler, naturgasterminal mm. Vår hamn som numera är en av fem Core-hamnar i Sverige där EU kommer att medverka med kapital för utbyggnad för att effektivisera transportleder inom EU. Hamnen ska byggas ut och farleder muddras vilket är ett investeringsprojekt på ca 3 miljarder, detta för att klara större fartyg och därigenom öka effektivitet och kapaciteten för godstransporter.

Rätt paketerat och riktat till rätt målgrupp har Luleå Industrial Park en stor potential för tillväxt av nya arbetstillfällen.

Luleå Airport City

Luleå Airport är en välfrekventerad flygplats med ca 1,2 miljoner årliga resenärer. Här finns stora möjligheter för utveckling. Möjligheterna har tidigare varit begränsade på grund av ett järnvägsreservat för Norrbotniabanans sträckning förbi Luleå Airport men genom dialog med intressenter i området, Swedavia, Försvaret (F21), Luleå kommun, Trafikverket, Länsstyrelsen, Region Norrbotten har en första vision tagits fram som visar på en potential för tillväxt av nya arbetstillfällen. Detta har möjliggjort att Trafikverket i en första fas halverat järnvägsreservatet förbi flygplatsen och därigenom friläggs ca 200 000 kvadratmeter detaljplanerad mark. Potentialen är ytterligare lika mycket mark. Detta beslut kommer att kunna tas efter arbetet med en masterplan som färdigställs senare i höst.

Möjliga etableringar i Luleå Airport City är kontor för logistikföretag, servicelokaler för stora serviceåtgärder för internationella flygbolag, ledig flygkapacitet i luftrummet (bristvara idag i EU), ny flyghub för internationell trafik, lufttankning för militärflyg (vid övningar), enklare övernattningshotell, handel, flygfrakt med nya större flygplan som tar både passagerare och stora volymer frakt. Allt detta kommer att beskrivas i kommande masterplan. Rätt paketerat till rätt målgrupp blir Luleå Airport City intressant.

En viktig framgångsfaktor för att Luleå ska lyckas med att skapa nya arbetstillfällen i våra tre heta tillväxtområden är samhandling med intressenter. Det är en styrka att gå tillsammans mot gemensamt satta mål. Tillsammans ska vi ta tillvara på möjligheterna att utveckla Luleå än mer.

Matz Engman

vd Luleå Näringsliv

 

 

 

 

 

 

 

Annons