Oförändrad inflationstakt

Luleå Inflationstakten var 2,1 procent i september, vilket är oförändrat jämfört med månaden innan.

Det framgår av den statistik som SCB presenterade under torsdagen.

Konsumentprisindex (KPI) steg med 0,1 procent från augusti till september. 

Till månadsförändringen bidrog högre priser på kläder (5,0 procent) med 0,2 procentenheter. Högre priser på el och bränsle (1,8 procent) samt restauranger och logi (0,8 procent) påverkade KPI uppåt med ytterligare 0,1 procentenhet vardera.

Uppgången motverkades av prissänkningar på livsmedel (-0,4 procent), transporttjänster (-2,0 procent) och rekreation och kultur (-1,0 procent) som påverkade KPI nedåt med 0,1 procentenhet vardera.

Annons
Norrmaskiner T Aff I Norr Feb 2017
Annons
QHL-380x 512-qhl -konferenserbjudande