Första salvan i Kaunis

Första salvan i återöppnade gruvan i Kaunisvaara i somras, som Naturvårdsverket gärna hade sett som sista salvan. Foto: Lennart Håkansson

Kaunis Iron skriver skarpt svar till Naturvårdsverket

Pajala Kaunis Iron bemöter i ett skarpt formulerat yttrande till Mark- och miljödomstolen Naturvårdsverkets ansökan om att återkalla gruvtillståndet för gruvan i Pajala. Naturvårdsverkets ansökan är slarvig och orimlig, och strider mot proportionalitetsprincipen, skriver man bland annat.

Kaunis Iron beskyller i yttrandet Naturvårdsverket för bristande analys av de verkliga förhållandena, för ofullständigheter, inkonsekvenser och orimliga tolkningar av gällande lagstiftning, och för nonchalans när man inte redovisar sitt underlag ordentligt.

"Även om det skulle anses föreligga någon enskild "brist" i verksamheten eller i gällande tillstånd, skulle en återkallelse vara en uppenbart orimlig åtgärd som skulle strida mot den proportionalitetsprincip som numera är en central del i all lagstiftning och rättstillämpning, såväl nationellt som på EU-nivå", skriver Kaunis Iron i sitt yttrande till Mark- och miljödomstolen. Poportionalitetsprincipen betyder att det ska finnas en balans mellan mål och medel.

Bolaget ifrågasätter också varför Naturvårdsverket inte varit öppet för att bolaget kan åtgärda de brister man påtalar utan bara klipper till med krav på att stänga hela gruvan. Det är också, enligt bolaget, svårt att förstå varför Naturvårdsverket inte kan invänta den prövning för ett helt nytt tillstånd som bolaget ska påbörja sommaren 2019.

Man skriver också att naturvårdsverkets agerande lett till svårigheter för Kaunis Iron att rekrytera personal och få finansiering till investeringar.

Kaunis Iron avslutar med att ifrågasätta om Naturvårdsverkets ansökan är fomellt riktig:

"Avslutningsvis ifrågasätter bolaget om det ens är formellt möjligt att, som Naturvårdsverket yrkar, upphäva tillståndet dess helhet (ingen del av verksamheten är tänkt att få drivas vidare) och ändå ha kvar vissa villkor utan någon som helst koppling till ett gällande tillstånd." 

Annons