Resecentrum

Illustration av ett möjligt scenario för östra delen av Luleå centrum inklusive resecentrum. Bild: Luleå kommun

Jernhusen vill satsa i Luleå

Luleå Jernhusen vill satsa i Luleå, vilket skapar förutsättningar för ett nytt resecentrum med bostäder och arbetsplatser.

Luleå kommun och Jernhusen har kommit överens om en avsiktsförklaring som ska upp på kommunstyrelsens arbetsutskott på måndag. Där står att parterna ska arbeta för ett nytt resecentrum med bostadsområde och arbetsplatser i östra delarna av Luleå centrum.

–Avsiktsförklaringen med Jernhusen är ytterligare ett steg mot att utveckla området kring den befintliga järnvägsstationen till ett centrum för hållbart resande och nya bostäder vid Östra stranden, säger kommunalrådet Lenita Ericson, på Luleå kommuns hemsida.

Luleå kommun tecknade en liknande avsiktsförklaring med Trafikverket för ett år sedan. Trafikverket lämnade i höstas in ett förslag till regeringen om ombyggnad av bangården i Luleå och flytt av uppställningen av personvagnar, som möjliggör ett nytt resecentrum. Ett regeringsbeslut väntas under våren.

Finansieringen av projektet och fördelningen av kostnaderna mellan de tre parterna Luleå kommun, Jernhusen och Trafikverket, är inte klar. Jernhusen äger järnvägsstationen och marken öster om järnvägen.

Stadsbyggnadsnämnden ska få i uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplaneprogram för Östra stranden och resecentrum.

Annons
Konferens