Lagrat slam kan bli nytt råmaterial

Luleå Swerea Mefos, SSAB och Boliden driver ett projekt där man ska utveckla en metod för att upparbeta stoft och slam som innehåller zink till användbara produkter.

Målet är hundra procent återvinning av ett avfallsslam från svensk stålproduktion som i dag är miljöfarligt. Det handlar om masugnsslam från råjärnstillverkning.

Trots ett högt innehåll av värdefulla ämnen som järn (35 procent) och kol (20 procent) deponeras idag allt masugnsslam eftersom zinkinnehållet är för högt för återföring till befintliga processer. Om slammet hade kunnat återföras till masugnen skulle detta leda till ett minskat behov av järnmalmspellets med ca 15.000 ton per år.

− Eftersom det här slammet innehåller höga halter av värdefulla element som järn och kol skulle ett nyttiggörande i de metallurgiska processerna både minska mängden lagrat material och ge besparingar avseende jungfruligt råmaterial. Därför är det av stort ekonomisk och miljömässigt värde att utveckla en metod som gör detta möjligt, säger projektledare Katarina Lundkvist på Swerea Mefos.

Projektet drivs av Swerea Mefos och finansieras av Energimyndigheten med cirkaa fem miljoner kronor. Övriga partner i projektet är AGA Linde, SSAB Europe, SSAB Merox och Boliden Mineral.

Annons