Jonas Unger

Jonas Unger, Basindustririket 2.0.

Svensk flathet hotar jobb på bruksorterna

Luleå Industrin, inte minst i norra Sverige, måste kompenseras för höjda elpriser, på samma sätt som i andra EU-länder, skriver Jonas Unger, Basindustririket 2.0.

Ett antal länder, t ex Finland, Norge och Tyskland har infört kompensation till elintensiv industri för att mildra effekten av de kraftigt ökade elpriserna. Den svenska regeringen har hittills passat helt i denna fråga. Detta äventyrar miljarder kronor i nya investeringar i datahallar och elkrävande industrier i vårt land. 

Energikrävande basindustrier finns i närmare hundra kommuner, som Gällivare, Kalix, Kiruna, Luleå, Skellefteå, Piteå och Umeå. Stora investeringar har skett på senare tid och nya planeras, men allt högre elpriser i Sverige utmanar De senaste åren har åtskilliga datahallar etablerats i Sverige, t ex i Boden och Luleå. 

Politiker och media lyfter nu fram att EUs handelssystem för utsläppsrätter i praktiken skärps rejält. Detta ökar intresset att effektivisera industriprocesser. Utmärkt, men Sverige måste anpassa sig till de undantagsregler som EU erbjuder till elintensiv industri så att dessa regler utnyttjas i vårt land. 

Konkurrenskraften mot övriga världen för producenter inom EU och Norge av metaller, papper och processkemikalier försämras. Råkraftpriset på spotmarknaden i Norden har fördubblats på mindre än ett år och terminspriser ökar också. Spotpriset i augusti blev det högsta för denna månad sedan 2008.

Det finns många skäl för prisutvecklingen. Ett av de viktigaste är den pågående höjningen av priset på utsläppsrätter inom EU:s handelssystem, från cirka 50 kronor per ton koldioxidekvivalenter till cirka 200 kronor på mindre än ett år. Detta har indirekt ökat elpriset inom området med cirka 10 öre per kWh. För en mycket elintensiv industri (elförbrukning 0,5 TWh) betyder det kostnadshöjningar om 60 miljoner kronor eller kanske 400 000 kronor per anställd och år.

Ett antal länder har insett att mycket elintensiv industri i det egna landet riskerar att slås ut. EU har förstått utmaningen och infört ett system som tillåter enskilda EU-länder att införa system där ett land delvis kan kompenseras för denna typ av elprishöjningar. Belgien, Finland (delvis), Frankrike, Nederländerna, Storbritannien och Tyskland har fått godkännande för sådana kompensationer. Norge har också infört ett sådant system.

Socialdemokraterna har på sina partikongresser slagit fast att Sverige ska ha en säker tillgång till el till konkurrenskraftiga priser. Näringsministern har vid åtskilliga tillfälle betonat vikten av en framgångsrik industri och lyft fram framgångsrika datahallar.  Sverige utanför de allra största städerna är jätteviktigt!

Snarast efter valet måste regering och riksdag agera för att energikrävande industrier i Sverige, inte minst i norr, får samma villkor som konkurrenterna inom EU och Norge då det gäller viss kompensation för höga elpriser. Detta måste inkluderas i statens budget för 2019.

Jonas Unger

Basindustririket 2.0

En opolitisk, ideellt finansierad verksamhet som sedan 2007 verkar för en god utveckling i och kring kommuner med basindustrier.  

 

Annons
Annons