Hans Andersson

Hans Andersson, regionchef för Svenskt Näringsliv. Foto: Lennart Håkansson

Märket särskilt viktigt för Norrbotten

Debatt Den exporterande industrin är stor i Norrbotten. Därför är det viktigt för länet att industrin får sätta märket i den kommande avtalsrörelsen, skriver Hans Andersson, regionchef för Svenskt Näringsliv.

Vi möts i rask takt av att världskonjunkturen försämras. Att Sverige och Norrbotten dras med i den globala konjunktursvackan är därmed ingen överraskning. Detta scenario har flera bedömare förutspått sedan en bra tid tillbaka.

Sverige är en liten, öppen ekonomi där huvuddelen av industrins produktion går på export. Globaliseringen och digitaliseringen gör att allt fler sektorer blir konkurrensutsatta. Samtidigt hackar den svenska konkurrenskraften och vi tappar marknadsandelar. Om Sverige och Norrbotten även fortsatt ska vara konkurrenskraftigt krävs ett tydligare samband mellan produktivitetstillväxt och löneökningar. När världskonjunkturen och världshandeln bromsar in är det av större vikt än vanligt att svensk industri vårdar sin konkurrenskraft och sina marknadsandelar.

I Svenskt Näringslivs senaste konjunkturrapport upplever de svarande medlemsföretagen i Norrbotten att förväntningar på produktionsvolymer, investeringar och anställningar kommer att minska i förhållande till samma period föregående år.

I Norrbotten arbetar ca.16 000 människor inom industrin. Till detta kommer även att industrijobb också skapar en stor mängd sysselsatta i tjänsteindustrin. Totalt i Sverige skapar varje industrijobb drygt ett jobb till i andra företag (främst tjänsteföretag) som är leverantörer till industrin. Det innebär för Norrbotten ytterligare omkring 16 000 jobb, dvs totalt nästan 32 000 direkt industriberoende jobb. Detta motsvarar omkring 26 procent av den totala sysselsättningen. (Norrbotten är mer industritungt än landet i genomsnitt på ca 22 procent).

Norrbottens export uppgick till ca 32 mdr kronor 2018 (avser endast varor där industrivarorna står för i praktiken allt). Sannolikt är dock exporten i praktiken högre eftersom mycket ingår i varor som exporteras från andra län. Detta motsvarar drygt 2 procent av all Sveriges varuexport.

Med en vikande global konjunktur har vi definitivt inte råd att chansa, utan vi måste då sträva efter en arbetskraftskostnad som ligger i nivå med våra konkurrentländer i omvärlden. Stärkt konkurrenskraft är det enda som kan skapa nytt välstånd och då måste lönerna ligga på en internationellt hållbar nivå. Därför är det av stor betydelse att den konkurrensutsatta delen av ekonomin även fortsättningsvis styr löneutvecklingen i Sverige. Med andra ord måste industrin sätta märket.

Under avtalsrörelsen 2020 kommer närmare 500 avtal för 2,8 miljoner löntagare i samtliga samhällssektorer i Sverige att förhandlas om. Att avtalen blir internationellt konkurrenskraftiga är ytterst avgörande och viktigt för Norrbotten. Detta måste vara ingångsvärdet.

Att det blir ett bra utfall av avtalsrörelsen är avgörande för tillväxten, inte minst för de många företag som verkar på den internationella marknaden. Internationell hänsyn i avtalsrörelsen är därför av stor vikt för alla invånare i Sverige. Därav står också stärkt konkurrenskraft tillsammans med större flexibilitet för företagen högst upp på Svenskt Näringslivs agenda inför Avtal 2020.

Hans Andersson

Regionchef Svenskt Näringsliv Norrbotten

 

 

Annons