Transporter lastbilar

Transportsektorns index minskade i juli.

Tecken på osäker konjunkturutveckling

Luleå Under juli minskade indexet för transportsektorn, vilket tyder på att utvecklingen framöver är osäker.

– Transportindikatorn mäter konjunkturläget i transportbranschen, vilket i sin tur är en god indikator på läget i svensk ekonomi. Den bekräftar bilden av en svag konjunkturutveckling som SCB:s BNP-statistik nyligen visade, och understryker att konjunkturutsikterna för slutet av året är osäkra, säger Mattias Dahl, vd för Transportföretagen.

Transportindikatorn visade i juli 48,9, en minskning med 15,7 enheter från juni. Ett indexvärde över 50 indikerar högkonjunktur, medan ett värde under 50 indikerar lågkonjunktur.

För order låg indexet på 49,2 (64,3 i juni), sysselsättning låg på 52,0 (61,9) och för godsvolymer landade index på 45,5 (67,5).

Annons